Covid-19 binnen onze kerken


Wijzigingen per 10 november 2021
 Ingaande 10 november zijn 2 "oude" regels opnieuw van kracht:   
    
1) Anderhalve meter regel:

    Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen an­der­halve meter afstand te hou­den.
    Dat kan betekenen dat niet alle zitplaatsen in de kerk kunnnen worden gebruikt.
    In de kerk is dan aangegeven, bijvoorbeeld door linten, om welke zitplaatsen het gaat.

2) Mondkapjes regel:

    Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen.
    Op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.

Verder zijn er geen wijzigingen in de regels zoals vastgesteld op 25 september.

De volgende regels zijn op dit moment van belang:
-  Vooraf opgeven en/of regis­tre­ren voor een viering is niet meer nodig. U hoeft voor kerkbezoek ook geen coronapas te hebben.
-  Er zijn geen persoonlijke aanrakingen toegestaan: dus nog steeds de vredeswens “op afstand”.
-  Volkszang is toe­ge­staan. Ook koren mogen in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles (opstelling, zigzagformatie) volgen.
-  De regels over communie uitreiken blijven onverkort gel­den.


Basisregels

De basisregels blijven:
* Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
* Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen.
* Hoesten en niezen doet u in de elleboog.

Tot slot

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.

Zie ook: Bisdom Haarlem, Einde anderhalve meter-regel per 25 september  en Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes per 10 november

Ga terug