Parochies van de regio Klaverblad

Parochie Sint Jozef - Bennebroek contact

Gelovigen uit Bennebroek maakten gebruik van de parochie van Sint Bavo in Haarlem of de kapel (gesticht door Graaf Willem V in 1384) in Heemstede. In de Refor-matie kwam, dichter bij huis, de statie in Vogelenzang. Pas in 1894 kwam er een hulpkerk van de toenmalige parochie Vogelenzang in Bennebroek. Zusters van de 'Sacre Coeur' vestigen zich met een klooster met een pensionaat voor meisjes en een schooltje. Op 30 maart 1897 wordt door de Bisschop van Haarlem de Sint-Jo-zefparochie opgericht. Sindsdien is de huidige pastorie gebouwd en de kerk uit 1900.

Het kerkgebouw dateert uit 1900. Het werd in november ingewijd. De kerk werd aange-kleed met spullen die geleend werden. Maar snel werden deze vervangen door gekochte altaren, communiebanken, heiligenbeelden enz. De gevel van de kerk is een noodgevel, want het was de bedoeling dat het kerkgebouw een langer middenschip zou krijgen en een kerktoren. Vanwege geldgebrek is de kerk als zodanig nooit afgebouwd. Opvallend in de kerk zijn de prachtige, veelkleurige ramen van de Haarlemse kunstenaar Frans Balen-dong (vervaardigd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw). In deze ramen zijn scenes uit het leven van de heilige Jozef en Maria afgebeeld. Meer informatie?

Parochie Heilige Bavo - Heemstede contact

Gerrit van Berkenrode Jansz. verkreeg op 11 mei 1504 toestemming om in zijn slotkapel de H. Mis te laten lezen. De eerste pastoor van Berkenrode, Basius, bouwt het eerste deels houten kerkje van Berkenrode, welk als statie al was toegewijd aan Sint Bavo. Op 1 juli 1817 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd. Op 28 februari 1856 werd Heemstede een zelfstandige paro-chie. Dit en de nieuwe welvaart door de bloembollen-culturen en de persoonlijke inzet van pastoor Joannes C.H. Muré lieten de wens van een nieuwe grote kerk uitkomen. Op 4 april 1878 wordt in het oude Berken-rode de eerste steen gelegd door de bisschop Mgr.
P. M. Snickers en in oktober 1879 wordt de Sint Bavo geconsacreerd. In het daaropvolgende jaar werd de oude kerk uit 1817 gesloopt.

De neogotische kerk is gebouwd door architect E.J. Margry. Op 13 november 1944 stortte een V-1 neer op de Kerklaan, in de tuin van de heer Jac.H. Kramer. Twee dagen later werd hij door de Duitse bezetter tot ontploffing gebracht, met alle gevolgen van dien. B.J. van Houten beschrijft de toestand: “De pastorie was van binnen een ruïne, het dak van de kerk was ontzet, de gewelven van de zuidelijke zijbeuk ingestort, alle glas-in-loodramen aan de zuidwest en aan de oostzijde volledig vernietigd.” De beroemde glazenier Han Bijvoet zou tussen 1949 en 1951 nieuwe ramen ontwerpen en plaatsen achter het hoofd-altaar, bij de zij-ingangen (Sint Bavo en Sint Antonius), in de Mariakapel (H. Joachim en Anna) en in de Jozefkapel (H. Jozef van Egypte en H. Benedictus Jozef Labre). In 2004 zijn in de beide zijbeuken in totaal tien ramen vervangen. Ook deze waren door de ontplof-fing beschadigd en ruim een halve eeuw gevuld met matglas. Men liet zich bij de ontwer-pen onder meer leiden door de kleurstellingen van de rozetten die nog intact waren. Meer informatie?


Parochie O.L.V. Hemelvaart - Heemstede contact

De parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart zag het levenslicht op 24 maart 1927. Bouwpastoor P.J. Nieuwenhuis wilde met de toewijding van de kerk aan Beata Maria Virgine Assumpta bewust aansluiting zoeken bij de parochiekerk van het middeleeuwse Heemstede, ook aan Maria Hemelvaart toegewijd. In 1927 werd een nieuw begin gemaakt met katholiek leven dichtbij deze van oudsher geheiligde en vertrouwde plaats. Heel erg druk zal het nog wel niet geweest zijn, aangezien het parochiegebied nog voor een groot deel onbebouwd was. Het ging toen om 350 katholieke gezinnen, al met al 1336 zielen. Gaandeweg kwam er naast de bestaande meisjesschool ook een jongensschool, de St. Aloysius, inmiddels samengevoegd tot de Valkenburgschool. Er ontstond een verenigingsgebouw, Anno Sancto, armenzorg, de Vincentiusvereniging en de Josefgezellen. Velen vonden een thuis onder het dak van onze kerk.
 
Vanuit de Torenlaan heb je het mooiste zicht op het complex, kerk en pastorie. De architecten Jos en Pierre Cuypers hebben hier een prachtig werk geleverd. Op 25 maart 1927 wijdde de deken van Haarlem, L.A.A.M. Westerwoudt, de kerk in. Mgr. A.J. Callier, de bisschop van Haarlem, verrichtte de plechtige consecratie van de kerk op 7 juli van dat jaar. Centraal op het priesterkoor staat de altaartafel, een geschenk van de parochianen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de parochie in 1977. Maar het hoofdaltaar, waarnaar de priester gekeerd stond vóór het Tweede Vaticaans Concilie is bewaard gebleven,  evenals de communiebanken. Ook de bijzondere tegelvloer van het priesterkoor is nog intact; het patroon voert als een tapijt naar het hoofdaltaar. De achterzijde van de kerk – aan de westzijde - is ontdaan van banken om volop gelegenheid te bieden aan de kerkgangers om elkaar na afloop even te spreken of te ontmoeten (bijv. bij het koffiedrinken). Ook het prachtige doopvont is in deze ruimte centraal opgesteld. Zeer fraai zijn ook de uitgebreide wandschilderingen van Han Bijvoet in de apsis. Er zijn nevenaltaren toegewijd aan Antonius van Padua, Maria, Jozef en Theresia van Lisieux. De kerkramen zijn vervaardigd door Frans Balendong. In die vroegere doopkapel staat sinds 1952 een Mariabeeld dat de kerk voor haar 25-jarig bestaan kreeg. Meer informatie?


Parochie O.L.V. Tenhemelopneming - Vogelenzang contact

De parochie O.L.V. Tenhemelopneming is gesticht in --.
In de Reformatie is het niet mogelijk om openlijk katholiek te zijn. In schuilkerken in steden als op het platteland kwam men bijeen voor de eredienst. De kerkelijke organisatie wordt anders met aartspriesters en staties. In Vogelenzang bleven veel gelovigen de Rooms-Katholieke Kerk trouw. Zo ontstond daar een schuilkerkje, de statie Vogelenzang. Het wat een grote statie en omvatte het gebied ten zuiden van Haarlem tot aan Hillegom en De Zilk. In het Koninkrijk van Nederland ontstond in de loop van de negentiende eeuw meer vrijheid voor de Kerk. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Op 6 augustus 1857 werd de statie verheven tot parochie Vogelenzang. Hillegom en Heemstede werden ook parochies, maar het gebied van Bennebroek bleef onder Vogelenzang vallen. Tot 1897 (zie hierboven).

Het huidige kerkgebouw (een rijksmonument), een neogotische kerk, is gebouwd op initiatief van pastoor Mgr. Dr. Th. Borret door de Leidse architect Th. Molkenboer in de periode najaar 1856 en juli 1861. De kerk heeft een lengte van 45 m., is 24 m. hoog en 10,5 m. breed. De toren is 55 m. hoog. De eerste steen werd gelegd op 2 september 1858 door Mgr. F.J. van Vree (Bisschop van Haarlem van 1853-1862) en de inwijding vond plaats op 24 september 1861 door Mgr. G.P. Wilmer (Bisschop van Haarlem van 1861-1977). De grote klok is van rond 1670 gegoten in de werkplaats van Pieter Hemony. Hij heeft gehangen in de Hoogewoerdspoort (Leiden) en toen deze werd afgebroken heeft pastoor Borret hem kunnen kopen voor onze kerk. Bij de wijding van de klok kreeg deze de naam van zijn schenkster Catharina en nog steeds wordt ieder jaar op de naamdag van Catharina (25 november) de klok een kwartier lang geluid. In het kerkportaal bevindt zich een zwart marmeren gedenksteen. Deze is hier aangebracht ter herinnering aan het bezoek van Koningin Sophie, de echtgenote van Koning Willem III, dat zij in 1870 aan de kerk bracht. Meer informatie?