Algemeen

 
Versoepeling coronamaatregelen

  Coronaregels in de kerk

    Ingaande 10 november zijn 2 "oude" regels opnieuw van kracht:   
     anderhalve meter
 en mondkapjes:

     - 
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen an­der­halve meter afstand te hou­den.
       Dat houdt ook in dat niet alle plaatsen meer kunnnen worden gebruikt: de helft van de banken is afgesloten.

     - 
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen.
        Op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.


De versoepelingen van de corona­maat­re­ge­len van 25 september zijn verder gehandhaafd.

De volgende regels en wijzigingen zijn van belang:
-  Vooraf opgeven en/of regis­tre­ren voor een viering is niet nodig. U hoeft voor kerkbezoek ook geen coronapas te hebben.
-  Er zijn geen persoonlijke aanrakingen toegestaan: dus nog steeds de vredeswens “op afstand”.
-  Volkszang is toe­ge­staan. Ook koren mogen in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles (opstelling, zigzagformatie) volgen.
-  De regels over communie uitreiken blijven onverkort gel­den.

Basisregels

De basisregels blijven:
* Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
* Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen.
* Hoesten en niezen doet u in de elleboog.

Tot slot

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.