Vieringen in deze kerk

De bis­schop­pen vragen pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (dit is exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­willigers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Voor alle andere vieringen kunt u reserveren door een mail te sturen naar rkvogelenzang@gmail.com of op dinsdagochtend te bellen met het secretariaat op 023-5841137.
Overzicht vieringen in het Klaverblad april 2021