Parochieteam

In de regio Klaverblad zijn de vier parochies met elkaar verbonden in een bestuurlijke Personele Unie. Dat betekent dat één parochiebestuur de vier parochies bestuurt.

Iedere parochie kent een parochieteam, dat in de parochiekerk de dagelijkse leiding heeft.

Ook in onze  parochie moeten allerlei dagelijkse taken worden verricht zoals
 
de zorg voor de bezittingen van de parochie.
   
de zorg voor de belangen van de mensen die in dienst zijn van de parochie.
   
het verwerven van inkomsten en het doen van de noodzakelijke uitgaven.
   
het bewaken, coördineren en (financieel) mogelijk maken van de diverse
  parochieactiviteiten voor liturgie, cateches, diaconie, pastoraat en
  gemeenschapsopbouw.
   
het representeren van de parochie.


Het parochieteam Sint Jozef bestaat uit:
 
de heer Hans Balink coördinator / contactpersoon
mevrouw Carien Frencken-Demmers secretaris
mevrouw Inge Rees penningmeester
mevrouw Anneke Selhorst-Geerlings lid
de heer Aad van der meer lid


U kunt het parochieteam bereiken via het parochiesecretariaat.                          
 
Contact met het parochieteam
Het is goed en noodzakelijk dat het parochieteam op de hoogte is van wensen, vragen en op- of aanmerkingen, die onder de parochianen leven wat betreft het parochiële gebeuren.
Het is een goede zaak als parochianen vragen, verlangens en suggesties doorgeven aan de leden van het parochieteam. Ieder lid van het parochieteam is hiervoor aanspreekbaar. Een goede informatieoverdracht c.q. communicatie tussen het parochieteam en de parochianen is essentieel voor een bloeiende en inspirerende parochiegemeenschap.
 
Klankbordgroep
Bij het tot stand komen van de Personele Unie op 21 april 2014 is er  een klankbordgroep opgericht, waarvoor vanuit elke parochie twee parochianen gevraagd zijn. Deze klankbordgroep komt af en toe bijeen, samen met de pastoor, om na te gaan hoe de samenwerking verloopt, hoe de sfeer is in de verschillende parochies en/of de in de overeenkomst afgesproken doelstellingen en wensen worden gerealiseerd. U, als parochiaan, kunt met vragen en opmerkingen bij hen terecht.
In de klankbord zitten namens onze parochie
                                  
de heer Peter van Staveren tel. 0252 - 530771
mevrouw Anneke Selhorst-Geerlings tel. 023 - 5846108